Pomoc

Witamy w systemie pomocy Portalu Gazeta.pl. Wybierz z menu po lewej interesuj±ce Ciê zagadnienie.

Mo¿esz te¿ zg³osiæ b³±d na stronie

Dziêkujemy za skorzystanie z systemu pomocy.

Wiêcej informacji pod adresem: http://poczta.gazeta.pl/pomoc/

 • Znalaz³em blog, na którym zosta³y naruszone moje prawa autorskie

  Proszê napisaæ do w³a¶ciciela bloga (jego adres to podpis z bloga + gazeta.pl) z kopi± pod adres blox@agora.pl i za¿±daæ usuniêcia materia³u. Je¶li w ci±gu paru dni nie bêdzie reakcji, prosimy o kontakt.

 • Znalaz³em blog, na którym ³amie siê regulamin

  Proszê napisaæ na adres blox@agora.pl podaj±c link do wpisu oraz uzasadnienie zg³oszenia.

 • Jak wstawiæ zdjêcie do moich wpisów?

  Zdjêcie z w³asnych zasobów mo¿esz wstawiæ w edytorach TinyMCE oraz HTMLArea. W tym pierwszym nale¿y klikn±æ w ikonê obrazka (Wstaw/edytuj obrazek) a nastêpnie w ikonê "Przegl±daj zasoby bloga". W HTMLArea a³u¿y do tego ikonka "Wstaw z zasobów" (bia³y kwadrat ze strza³k±). Je¶li chcemy wstawiæ zdjêcie z sieci to w prostym edytorze tekstowym mo¿na to robiæ za pomoc± tagów html (img src) Adres zdjêcia z zasobów mo¿na uzyskaæ klikaj±c w nazwê obrazka w zasobach. Otworzy siê on w nowym oknie

 • Dlaczego nie mogê zamieszczaæ komentarzy?

  Twój login lub adres IP zosta³y zablokowane przez w³a¶ciciela bloga - skontaktuj siê z nim. Je¶li blokada dotyczy wszystkich blogów, oznacza to ¿e Twoje IP zosta³o wykorzystane do rozsy³ania spamu w komentarzach blogów. Skontaktuj siê z administracj±: blox@agora.pl

 • Jaka jest pojemno¶æ bloga?

  Miejsce na wpisy jest nieograniczone. Na zasoby jest przydzielone 500MB. Pojedynczy plik w zasobach mo¿e mieæ 1,5MB.

 • W jaki sposób korzystaæ z bloga?

  W razie jakichkolwiek pytañ dotycz±cych obs³ugi bloga zapraszamy do lektury pod linkiem: Jak zacz±æ oraz Czêsto zadawane pytania

 • Jak mogê odzyskaæ zapomniane has³o?

  Wejd¼ na stronê odzyskiwania has³a.

 • W jaki sposób mogê usun±æ swój blog?

  Aby usun±æ swój Blog prosimy zalogowaæ siê na swój profil, nastêpnie wej¶æ w opcjê i klikn±æ przycisk "chcê skasowaæ bloga".

 • Jak mogê zmieniæ swój podpis?

  Niestety nie ma mo¿liwo¶ci zmiany podpisu w blogu. Proponujemy za³o¿enie drugiego konta, nadanie mu prawa do pisania na blogu i pisanie z nowym podpisem.W przypadku takiego rozwi±zania nie zmieni siê w³a¶ciciel bloga natomiast drugi podpis wy¶wietli siê jako autor wpisu.

 • Co to jest netykieta?

  Netykieta to zbiór zasad savoir-vivre obowi±zuj±cych w dyskusjach w Internecie a wiêc i na Forum Gazeta.pl. Przeczytaj wiêcej o netykiecie.

 • Jak siê zalogowaæ do Forum?

  Aby zalogowaæ siê trzeba najpierw za³o¿yæ darmowe konto w portalu Gazeta.pl. Posiadaj±c konto, przed napisaniem wypowiedzi, nale¿y klikn±æ w link "zaloguj siê" i wpisaæ w oknie, które siê otworzy, swoj± nazwê i has³o. Od tego momentu wypowiedzi bêd± podpisane nazw± u¿ytkownika

 • Dlaczego wpis niezgodny z regulaminem jest na forum?

  Administracja nie czyta wszystkiego. Moderuje przede wszystkim na podstawie zg³oszeñ u¿ytkowników. Je¿eli na Forum znajduje siê wpis niezgodny z regulaminem to znaczy, ¿e Administracja mo¿e o tym nie wiedzieæ. Post mo¿na zg³osiæ jako naruszaj±cy regulamin klikaj±c "Zg³o¶". W wyj±tkowo ra¿±cych przypadkach mo¿na zawiadomiæ administracjê wysy³aj±c link do konkretnego postu na adres forum@agora.pl

 • Co to jest forum prywatne i jak je za³o¿yæ?

  Forum prywatne to forum za³o¿one i prowadzone przez jednego z u¿ytkowników portalu Gazeta.pl. Forum prywatne mo¿e za³o¿yæ ka¿dy zalogowany u¿ytkownik portalu Gazeta.pl posiadaj±cy konto z aktywowan± us³ug± pocztow±. Aby je za³o¿yæ trzeba zalogowaæ siê na portalu i wej¶æ na stronê forów prywatnych, ¿eby wype³niæ formularz za³o¿enia forum. Zanim za³o¿ysz forum - sprawd¼ czy nie istnieje ju¿ forum poruszaj±ce dany temat.

 • W jaki sposób mogê zmieniæ swój nick?

  Niestety, nie ma mo¿liwo¶ci ustawienia nicka w profilu. Aby tego dokonaæ nale¿y za³o¿yæ osobne konto i pod takim nickiem pisaæ na forum.

 • Co to jest link do postu (wpisu) na Forum.gazeta.pl?

  Jest to bezpo¶redni link do konkretnego postu (wpisu), czyli wypowiedzi na Forum. Link do postu mo¿na uzyskaæ klikaj±c w przycisk "Link" znajduj±cy siê pod tre¶ci± postu.

 • Czy mogê sam edytowaæ/usuwaæ swoje wpisy?

  Nie ma takiej mo¿liwo¶ci - administracja usuwa tylko posty, które ³ami± prawo lub regulamin forum. Ewentualnie w uzasadnionym przypadku, je¿eli u¿ytkownik udowodni swoje autorstwo wypowiedzi i poda przekonuj±ce argumenty, administracja mo¿e skasowaæ zg³oszon± wypowied¼.

 • Czy wpis mo¿e siê przedawniæ?

  Ka¿dy wpis na Forum jest opatrzony dat±. Je¶li informacje w po¶cie s± nieaktualne, najlepiej umie¶ciæ sprostowanie w odpowiedzi na ten post.

Wiêcej informacji pod adresem: Centrum Pomocy Wyborcza.pl

 • Jak zrezygnowaæ z newsletterów?

  Zrezygnowaæ z newsletterów danej kategorii mo¿na przez klikniêcie w napis "zrezygnuj z subskrypcji" do³±czony do ka¿dej wiadomo¶ci (na dole strony).

 • Nie mogê zrezygnowaæ z newsletterów

  Prze¶lij na adres pomoc@agora.pl kategorie newsletterów z których chcesz zrezygnowaæ oraz na jaki adres e-mail zosta³y zasubskrybowane

 • Jak dodaæ stronê do katalogu?

  Aby dodaæ stronê do Katalogu, wype³nij formularz dostêpny na stronie Katalogu Gazeta.pl

 • Gdzie mogê zamówiæ kolekcjê Gazety wyborczej?

  Skorzystaj z opcji dostêpnych na stronie kulturalnysklep.pl lub skontaktuj siê z dzia³em prenumeraty: prenumerata@agora.pl tel. 0-801-130-000, 022-555-31-23

 • Dlaczego nie mogê otworzyæ tekstów maturalnych?

  Upewnij siê, ze masz zainstalowany program otwieraj±cy pliki z rozszerzeniem .pdf.

 • Nie dzia³a wideo, co zrobiæ?

  Upewnij siê, ze masz zainstalowan± najnowsz± wersje Flash Playera.

 • Dlaczego nie mogê s³uchaæ radia TOK FM online?

  Upewnij siê, czy posiadasz odpowiedni program do ods³uchiwania audycji online.

 • Czy mogê zrezygnowaæ z autoodtwarzania video?

  Wideo bêdzie odtwarzaæ siê automatycznie w momencie w którym jest widoczne na aktualnie ogl±danej stronie. W takim wypadku nie ma mo¿liwo¶ci wy³±czenia autoodtwarzania. Je¿eli wideo uruchamia siê tak¿e w innych sytuacjach prosimy o kontakt oraz podanie linku do nieprawid³owo odtwarzaj±cego siê filmu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzib± w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe bêd± przetwarzane przede wszystkim w celu obs³ugi Pani/Pana zg³oszenia w ramach formularza kontaktowego. Wiêcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje siê w naszej Polityce Prywatno¶ci.