Общи условия на Google Анализ

Настоящите Общи условия на Google Анализ (настоящото „Споразумение“) са в сила между Google LLC („Google“) и физическото или юридическото лице, което сключва Споразумението („Вие“). Споразумението урежда използването от Ваша страна на стандартната услуга Google Анализ („Услугата”). С КЛИКВАНЕТО ВЪРХУ БУТОНА „ПРИЕМАМ“, ЗАВЪРШВАНЕТО НА ПРОЦЕСА НА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРЕГЛЕДАЛИ И ПРИЕЛИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И СТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ДЕЙСТВАТЕ ОТ ИМЕТО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ПРОФИЛА И ДА ГО ОБВЪРЖЕТЕ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. С оглед на изложеното по-горе страните се споразумяват, както следва:

1. Определения

Профил“ се отнася до профила за таксуване за Услугата. Посещенията на всички Подпрофили, свързани с една и съща Собственост, ще бъдат обобщени, преди да се определи размерът на таксата за Услугата за съответната Собственост.

Поверителна информация“ включва всички собствени данни и всяка друга информация, която е разкрита от едната страна пред другата писмено и е означена като поверителна или е разкрита устно и в рамките на пет работни е прехвърлена в писмен вид и е означена като поверителна. Поверителната информация обаче няма да включва информация, която е или става публично достояние, която вече е известна на получаващата страна преди разкриването й от другата страна или която е независимо разработена от получаващата страна без използването на Поверителна информация.

Данни за клиентите“ или „Данни от Google Анализ“ означава данните, които събирате, обработвате или съхранявате, използвайки Услугата, и които се отнасят до характеристиките и дейностите на Посетителите.

Документация“ означава всяка придружаваща документация, предоставена Ви от Google за ползване с Обработващия софтуер, включително документацията, налична онлайн.

Проследяващ код на Google Aнализ (GATC)“ означава проследяващият код на Google Анализ, инсталиран на дадена Собственост с цел събиране на Данни за клиентите, заедно с всички корекции, актуализации и надстройвания, които Ви се предоставят.

Посещение“ означава основната единица, която се обработва от системата на Google Анализ. Посещението може да бъде извикване на системата на Google Анализ от различни библиотеки, включително JavaScript (напр. analytics.js), Silverlight, Flash и Google за мобилни устройства. Понастоящем Посещението може да е показване на страница, транзакция, елемент, събитие, социално взаимодействие или време на потребител. Посещенията може също така да се получават от системата на Google Анализ без употреба на някоя от разнообразните библиотеки, като се използват други протоколи, поддържани от Google Анализ, и механизми, които Услугата Ви предоставя.

Начална страница на Платформа” означава потребителският интерфейс, чрез който имате достъп до определено ниво на функционалност на платформа на Google Marketing Platform.

Обработващ софтуер“ означава сървърният софтуер на Google Анализ и евентуалните му надстройвания, който анализира Данните за клиентите и генерира Отчетите.

Подпрофил“ означава съвкупността от настройки, които заедно определят информацията, която да бъде включена или изключена от даден Отчет. Подпрофил може например да бъде създаден за преглед на малка част от уебсайт като отделен Отчет. За една и съща Собственост могат да бъдат създадени множество Подпрофили.

Собственост“ означава която и да е уеб страница, приложение или друга собственост, намираща се под Ваш контрол, която изпраща данни до Google Анализ. Всяка Собственост включва стандартен Подпрофил, който измерва всички страници в нея.

Декларация за поверителност“ означава декларацията за поверителност на Собственост.

Отчет“ означава анализът, получен за даден подпрофил и показван на адрес www.google.com/analytics/.

Сървъри“ означава сървърите, контролирани от Google (или изцяло притежавани от Google дъщерни дружества), на които се съхраняват Обработващият софтуер и Данните за клиентите.

Софтуер“ означава Проследяващият код на Google Анализ (GATC) и Обработващият софтуер.

Трета страна“ означава която и да е трета страна, на която предоставяте достъп до Вашия Профил или за която ползвате Услугата с цел събиране на информация от името на тази трета страна.

Посетители“ означава посетителите на Собственостите Ви.

Думите „включва” и „включително” означават „включително, без изброяването да е изчерпателно”.

2. Такси и Услуга

Като се има предвид раздел 15, Услугата Ви се предоставя безплатно за до 10 милиона Посещения месечно за профил. От време на време Google може да променя своите такси и правила за плащане за Услугата, включително да добави разходи за географски данни, импортиране на данни за разходите от търсещи машини, както и други такси, които Google или изцяло притежаваните от Google дъщерни дружества трябва да плащат на други доставчици за включването на данни в Отчетите на Услугата. Тези промени ще бъдат публикувани на адрес www.google.com/analytics/ и влизат в сила, след като ги приемете. Освен ако не е посочено друго, всички такси са дадени в щатски долари. Всички неизплатени суми стават незабавно дължими и платими при прекратяване на настоящото Споразумение и всички разходи за събирането им (включително хонорари за адвокат), направени от Google, ще бъдат включвани към дължимата сума и може да бъдат удържани от кредитната карта или чрез друг механизъм за таксуване, свързан с профила Ви в AdWords.

3. Членски профил, парола и сигурност

За да се регистрирате за Услугата, трябва да завършите процеса на регистрация, като предоставите на Google актуална, пълна и вярна информация съгласно изискванията на регистрационния формуляр, включително и свой имейл адрес (потребителско име) и парола. Ваше е задължението да пазите своите пароли и Вие носите пълната отговорност за използването на Вашите Профили от Вас и от трети страни. Вие носите цялата отговорност за всички дейности, извършвани чрез Профила Ви. Ще известите Google незабавно щом като научите за всяко неупълномощено използване на Профила Ви или за друг пробив в сигурността. Членове на екипа за поддръжка от Google (или изцяло притежаваните от Google дъщерни дружества) може понякога да влизат в Услугата, използвайки Вашата парола на клиент, с цел извършване на поддръжка или подобрения, включително и за да Ви осигурят помощ при технически затруднения или такива, свързани с таксуването.

4. Неизключителен лиценз

Съгласно условията на настоящото Споразумение (а) Google Ви предоставя ограничен, отменим, неизключителен, неподлежащ на сублицензиране лиценз да инсталирате, копирате и използвате Проследяващия код на Google Анализ (GATC) само доколкото е необходимо, за да използвате Услугата за Вашите Собствености или Собственостите на Трети страни и (б) Вие може дистанционно да осъществявате достъп, преглеждате и изтегляте Отчетите си, съхранявани на адрес www.google.com/analytics/. Няма да извършвате следните действия (и няма да разрешавате на трети страни да го правят): (1) копиране, промяна, приспособяване, превеждане или по друг начин създаване на продукти, производни на Софтуера или Документацията; (2) обратно инженерство, декомпилиране, дизасемблиране или опити по друг начин да се открие изходния код на Софтуера, освен когато това е изрично разрешено от действащото законодателство в юрисдикцията, където се намирате; (3) даване под наем или на лизинг, продаване, преотстъпване или по друг начин прехвърляне на права върху или по отношение на Софтуера, Документацията или Услугата; (4) премахване на известия или означения за собственост в Софтуера или поставени от Услугата; (5) използване, публикуване, предаване или добавяне на устройство, софтуер или процедура, които възпрепятстват или правят опит да възпрепятстват работата на Услугата или Софтуера; (6) използване в Услугата на данни, означени като принадлежащи на трета страна, за цели, различни от генерирането, преглеждането и изтеглянето на Отчети. При използването и достъпа от Ваша страна до Документацията, Софтуера, Услугата и Отчетите ще спазвате всички приложими закони и наредби.

5. Конфиденциалност

Никоя от страните няма да използва или разкрива Поверителната информация на другата страна без нейното предварително писмено съгласие освен с цел изпълнение на задълженията си по настоящото Споразумение или ако това се изисква от закон, наредба или съдебно разпореждане; в такъв случай страната, заставена да разкрие Поверителна информация, ще извести другата Страна във възможно най-ранния разумен срок, преди да разкрие Поверителната информация.

6. Права върху информацията и публичност

Google и изцяло притежаваните от нея дъщерни дружества може, при спазване на условията на Декларацията за поверителност на Google (публикувана на адрес www.google.com/intl/bg/policies/privacy/), да запазват и използват информацията, събрана при използването на Услугата от Ваша страна. Google няма да споделя Вашите или на която и да е Трета страна Данни за клиентите с каквито и да е трети страни, освен ако Google (1) няма съгласието Ви за каквито и да е Данни за клиентите или съгласието на съответната Трета страна за нейните Данни за клиентите; (2) не заключи, че това се изисква по закон или ако добросъвестно счита, че достъпът, запазването или разкриването на Данните за клиентите са наложителни в рамките на разумното за защита на правата, собствеността или сигурността на Google, нейните потребители или обществото; или (3) не предоставя на трети страни Данни за клиентите при определени ограничени обстоятелства за изпълнението на задачи от името на Google (напр. фактуриране или съхраняване на данни) при строги ограничения, които не допускат данните да се използват или споделят по начини, различни от указанията на Google. Когато това се извършва, то е предмет на споразумения, които задължават съответните страни да обработват Данните за клиентите единствено според инструкциите на Google, в съответствие с настоящото Споразумение и при прилагане на подходящи мерки за поверителност и сигурност.

7. Поверителност

Няма да предоставяте и да съдействате или разрешавате на трета страна да предоставя информация на Google, която може да се използва или разпознае от Google като информация, позволяваща лично идентифициране. Трябва да имате и да спазвате подходяща Декларация за поверителност, както и да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби относно събирането на информация от Посетителите. Трябва да публикувате Декларация за поверителност, която да съобщава за използването от Ваша страна на „бисквитки“ за събиране на данни. Трябва да разкриете употребата на Google Анализ и как услугата събира и обработва данни. Това може да стане, като покажете на явно място връзка към страницата „Как Google борави с данните, когато използвате сайтовете или приложенията на партньорите ни“ (намираща се на адрес www.google.com/intl/bg/policies/privacy/partners/ или друг URL адрес, който Google може да предоставя периодично). Ще положите усилия с грижата на добрия търговец на Посетителите да се предоставя ясна и разбираема информация, както и да получите съгласието им по тези въпроси, относно съхраняването и осъществяването на достъп до „бисквитки“ или други данни на устройствата им, когато такава дейност се извършва във връзка с Услугата и когато осигуряването на такава информация и получаването на съответното съгласие се изискват от закона.

Не трябва да заобикаляте никоя от функциите за поверителност (напр. отказване), които са част от Услугата. Следва да спазвате всички приложими правила на Google Анализ, посочени на www.google.com/analytics/policies/ (или на друг URL адрес, предоставен от Google”), заедно с периодичните им изменения („Правилата на Google Анализ“).

Може да участвате в интегрирана версия на Google Анализ и определени рекламни услуги на Google („Функции на Google Анализ за рекламиране“). Ако използвате Функциите на Google Анализ за рекламиране, трябва да спазвате правилата им (налице на адрес support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=bg&topic=2611283&answer=2700409) Достъпът Ви до рекламни услуги на Google и използването им са предмет на условията, установени между Вас и Google и приложими спрямо тези услуги.

Ако използвате Началната страница на Платформа, използването на тази функция от Вас е предмет на Допълнителните условия на Начална страница на Платформа (включително и ако впоследствие бъде преименувана), налични на адрес https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (или на друг URL адрес, който Google може да предостави), заедно с периодичните им изменения („Общите условия на Началната страница на Платформа“).

Вие и Google приемате условията за обработване на данни от реклами в Google, налични на адрес https://privacy.google.com/businesses/processorterms („Условията за обработване“), доколкото използването на Услугата от Ваша страна попада в обхвата им. Google няма да променя Условията за обработване, освен в случаите, когато това е изрично разрешено от Условията за обработване.

8. Обезщетяване.

В степента, позволена от приложимото законодателство, ще обезщетявате, ще предпазвате и защитавате Google и изцяло притежаваните от нея дъщерни дружества за своя сметка от всякакви искове, действия, производства и съдебни дела, заведени от трети страни срещу Google или срещу нейни ръководители, директори, служители, законни представители или партньори, и от всички свързани отговорности, вреди, извънсъдебни споразумения, неустойки, глоби, разходи или разноски (включително разумни адвокатски такси и други процесуални разходи), понесени от Google или нейни ръководители, директори, служители, законни представители или партньори, произтичащи от или във връзка с (1) нарушаването от Ваша страна на клауза на настоящото Споразумение; (2) използването на Услугата от Ваша страна; (3) нарушаването от Ваша страна на приложимите закони, правила или разпоредби във връзка с Услугата; (4) всякакви изявления и гаранции, дадени от Вас на Трета страна относно която и да е част от Услугата, Софтуера или Отчетите; (5) каквито и да е искове от или от името на Трета страна, които се отнасят пряко или косвено до използването на Услугата, Софтуера или Отчетите от Ваша страна; (6) неизпълнението на задълженията Ви за поверителност по отношение на Трета страна; (7) всякакви искове по отношение на действия или бездействия на Трета страна във връзка с Услугата, Софтуера или Отчетите. Google ще Ви уведоми писмено за всеки иск, дело или действие, за които трябва да обезщетите Google. Ще сътрудничите във възможно най-голяма степен, в рамките на разумното, за защитата срещу всеки иск. Google си запазва правото за своя сметка да поеме изключителната защита и управление на всеки въпрос, подлежащ на обезщетяване от Вас.

9. Трети страни

Ако използвате Услугата от името на Трета страна или Трета страна по друг начин използва Услугата през Вашия Профил, независимо дали сте упълномощени от Google за това, Вие заявявате и гарантирате, че (а) сте упълномощени да действате от името на тази Трета страна и да я обвържете с това Споразумение и с всички задължения, които имате по него; (б) Google може да споделя с Третата страна всички Данни за клиентите конкретно за нейните Собствености; (в) няма да разкривате Данните за клиентите на Третата страна на никоя друга страна без съгласието на Третата страна.

10. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНЦИИ

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОСВЕН КАКТО Е ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНО В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, GOOGLE НЕ ДАВА НИКАКВА ДРУГА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗРИЧНА, ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА, ИЛИ ДРУГА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА.

11. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, GOOGLE НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПРОПУСНАТИ ПРИХОДИ ИЛИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЪПЪТСТВАЩИ, ПРОИЗТИЧАЩИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ ДОРИ АКО GOOGLE ИЛИ НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА И ПАРТНЬОРИ СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЗНАЕЛИ СА ИЛИ Е ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЯТ, ЧЕ ТАКИВА ВРЕДИ СА ВЪЗМОЖНИ, И ДОРИ АКО ПРЕКИТЕ ВРЕДИ НЕ ВОДЯТ ДО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. ОБЩАТА КУМУЛАТИВНА ОТГОВОРНОСТ НА GOOGLE (И НА ИЗЦЯЛО ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕЯ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА) КЪМ ВАС ИЛИ КОЯТО И ДА Е ДРУГА СТРАНА ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ПРЕТЕНЦИИ, ИСКОВЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, НЕ НАДВИШАВА 500 ЩАТСКИ ДОЛАРА.

12. Информация за правата на собственост

Услугата, която включва Софтуера и всички Права на интелектуална собственост върху него, е и ще остане собственост на Google (и на изцяло притежаваните от нея дъщерни дружества). Всички права върху Софтуера, които не са Ви предоставени изрично с настоящото Споразумение, без ограничения са запазени за и принадлежат на Google и нейните лицензодатели, включително правото на Google (и на изцяло притежаваните от нея дъщерни дружества) на еднолична собственост върху Софтуера и Документацията. Без ограничение на общоприложимостта на предходното Вие се съгласявате да не извършвате (и да не позволявате на трета страна да извършва) следното: (а) предоставяне на производни лицензи, разпространяване или използване на Услугата или Софтуера извън обхвата на предоставения по силата на настоящото Споразумение лиценз; (б) копиране, промяна, приспособяване, превеждане, създаване на производни продукти, обратно инженерство, декомпилиране, дизасемблиране или опити по друг начин да се открие изходен код или търговски тайни, свързани с Услугата; (в) даване под наем или на лизинг, продаване, преотстъпване или по друг начин прехвърляне на права върху или по отношение на Софтуера или Услугата; (г) използване, публикуване, предаване или въвеждане на устройство, софтуер или процедура, които възпрепятстват или правят опит да възпрепятстват работата на Услугата или на Софтуера; (д) използване на търговски марки, търговски наименования, марки на услуги, логотипи, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката, на авторски права или други права на собственост, свързани с Услугата, за каквито и да било цели без изричното писмено съгласие на Google; (е) регистриране, опит за регистриране или помощ на трета страна да регистрира търговска марка, търговско наименование, марка на услуга, логотипи, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката, авторски права или други права, свързани с Google (или с изцяло притежаваните от нея дъщерни дружества), освен от името на Google (или на изцяло притежаваните от нея дъщерни дружества в зависимост от случая); (ж) премахване, прикриване или променяне на уведомление за авторски права, търговски марки или друго право на собственост, показвано в Услугата или върху който и да е елемент, включен в нея; (з) в хода на производство, инициирано по време на действието на настоящото Споразумение или в рамките на една година след неговото изтичане, да искате съдебно предписание за спиране на каквато и да било част от Услугата на основание нарушен патент.

13. Права на правителството на САЩ

Ако използването на Услугата се купува от правителството на САЩ или от негово име, от основен доставчик на правителството на САЩ или от негов подизпълнител (от което и да е ниво), в съответствие с член 227.7202-4 (за покупки от Министерството на отбраната) и членове 2.101 и 12.212 (за други покупки) от глава 48 на Кодекса с федерални разпоредби правата на Правителството за Софтуера, включително тези за използване, промяна, възпроизвеждане, пускане, изпълняване, показване или разкриване на Софтуера или Документацията, във всички отношения се определят от правата и ограниченията на търговския лиценз, посочени в това Споразумение.

14. Срокове и прекратяване

Всяка от страните може да прекрати настоящото Споразумение по всяко време след предизвестие. При прекратяване на Споразумението Google ще спре предоставянето на Услугата, а Вие ще преустановите осъществяването на достъп до нея, ще изтриете всички копия на Проследяващия код на Google Анализ (GATC) от всичките си Собствености и ще удостоверите това в писмен вид пред Google в рамките на 3 работни дни след прекратяването. В случай на прекратяване (а) няма да имате право на възстановяване на такси за използване или други такси; (б) неплатеното салдо за Услугата, натрупано до датата на прекратяване, ще стане изискуемо незабавно и в пълен размер; (в) повече няма да имате достъп до всички свои отчетни данни за минали периоди.

15. Промени в Общите условия и други правила

Google може да променя настоящите условия или допълнителните условия, които важат за Услугата, например за да отрази промени в законодателството или в Услугата. Трябва да преглеждате условията редовно. Google ще публикува известия за промени на настоящите условия на адрес www.google.com/analytics/, за промени в правилата на Google Анализ – на адрес www.google.com/analytics/policies/, а за промени в другите правила, споменати в настоящите условия – на приложимите URL адреси за тях. Промените няма да важат със задна дата и ще влизат в сила не по-рано от 14 дни след публикуването. Ако не сте съгласни с променените условия на Услугата, трябва да прекратите използването на Google Анализ. Поправките или промените на това Споразумение не са обвързващи, освен ако (1) не са в писмен вид и подписани от надлежно упълномощен представител на Google, (2) не приемете актуализираните условия онлайн или (3) не продължите да използвате Услугата, след като Google публикува актуализации на Споразумението или на правило, регламентиращо Услугата.

16. Други, приложимо законодателство и компетентен съд

Google ще бъде освободена от отговорност за изпълнение на настоящото Споразумение, доколкото съответното изпълнение е невъзможно, забавено или възпрепятствано от обстоятелства извън нейния разумен контрол. Това Споразумение (включително измененията, договорени в писмен вид между страните) представлява пълното споразумение между Вас и Google по отношение на предмета му и заменя всички предишни споразумения и волеизявления между страните. Ако някоя клауза от това Споразумение се окаже неприложима поради каквато и да е причина, то тя ще бъде променена, доколкото е необходимо, за да бъде приложима до максималната разрешена степен, така че да отразява намеренията на страните, а останалата част от настоящото Споразумение ще продължи да бъде с пълна сила и действие. Настоящото Споразумение се урежда и тълкува съгласно законите в щата Калифорния независимо от принципите му за международното частно право. В случай на конфликт между чуждестранни закони, правила и разпоредби и тези на щата Калифорния приоритет ще имат тези на щата. Страните приемат изключителна и лична юрисдикция на съдилищата в окръг Санта Клара, щата Калифорния. Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки и Законът за транзакциите с единна компютърна информация не важат за настоящото Споразумение. Софтуерът подлежи на американските разпоредби за износ и не може да се изнася за държави или лица с наложено ембарго, нито да се използва от тях. Всички известия до Google трябва да се изпращат чрез първокласна или въздушна поща или по куриер до правния отдел на адрес Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, и се считат за връчени при получаване. Отказът от право, иск или привилегия при неизпълнение на задължения не представлява такъв отказ при бъдещи неизпълнения. Нямате право да предоставяте или по друг начин да прехвърляте свои права по настоящото Споразумение без предварителното писмено съгласие на Google и всеки подобен опит е нищожен. Отношенията между Google и Вас не представляват правно партньорство, а са между независими изпълнители. Това Споразумение е обвързващо и влиза в действие в полза на съответните правоприемници и приобретатели на страните по него. Следните раздели от настоящото Споразумение запазват действието си след прекратяването му: 1, 4, 5, 6 (без последните две изречения), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 16.

Последна актуализация: 24 юли 2018 г.